Tenmat Ventilerade Brandstopp – listat i Svanens Husproduktportal

Intresset för att bygga med miljö i fokus har aldrig varit större. Det är i Svanens Husproduktportal som alla som bygger Svanenmärkt sätter samman sin lista med de material som måste uppfylla Svanens krav för att kunna ingå i byggnaden. 

Här loggar byggföretagen in för att hitta material, byggprodukter och kemiska produkter som Svanen har godkänt för användning i Svanenmärkta byggprojekt.

Tenmat Ventilerade Brandstopp för takfot och fasad är listat i Svanens Husproduktportal och är alltså en valbar produkt som du kan använda i Svanenmärkta byggprojekt.

Klicka här för att logga in på Svanens Husproduktportal.

Tenmat Ventilerade Brandstopp

TENMAT Ventilerade Brandstopp – med NYTT svenskt certifikat!

Nu har Tenmat Ventilerade Brandstopp blivit godkänd för användning i luftspalter upp till 50 mm i både takfot och fasad. Brandstoppet uppnår 60 minuters brandmotstånd i isolering och integritet. Inga krav på inklädnad av råsponten. Se Byggproduktcertifikat 1317.

 

 

Tenmat Ventilerade brandstopp – godkänd för användning i både takfot & fasad.
 • Nu ännu enklare montage – Lätt att anpassa
 • Förlåtande mot ojämnheter i luftspalten
 • Upp till 50 mm luftspalt – 60 minuters brandmotstånd
 • Utförligt testad i olika konstruktionstyper
 • Begränsar brandspridning via luftspalten enligt BBR

Nya testdata visar att produkten kan installeras i en 50 mm bred luftspalt och uppnå 60 minuters integritet och isolervärde efter att den expanderat – enligt EN 1363-1: 2012 (ASFP TGD 19:2014, Open State Cavity Barriers).

Brandstoppet har nu äntligen ett svenskt godkännande för montering i luftspalter mellan brännbara ytor, d.v.s mellan reglar och råspont, OSB eller plyfa, från tjocklek 20-28 mm.

tenmat brandstopp

 

Det nya Byggproduktcertifikatet BPC 1317 öppnar upp möjligheterna för byggföretagen när det gäller brandskyddsåtgärder för att uppfylla funktionskraven i BBR när man samtidigt vill ha en öppen luftspalt. Vid en brand expanderar produkten och stänger luftspalten, därefter uppnår man ett skydd mot brand som varar 60 minuter i både Integritet & Isolering.

Tänk på att kringliggande material i takfoten, fasaden och luftspalten måste dimensioneras för den brandklass och de funktionskrav som skall uppfyllas i BBR 5:535. Man behöver t.ex. ta hänsyn till- och motverka de första minuternas initiala brandpåverkan med andra åtgärder. Detta gäller samtliga lösningar med brandsvällande funktion som finns tillgängliga idag.

 

I och med det nya certifikatet har vi även uppdaterat och förtydligat våra monteringsanvisningar

tenmat brandstopp

 

Tenmat Ventilerade Brandstopp 

 

Endast för illustrativt ändamål.

Brandskydd i radhus, kedjehus och parhus

En av orsakerna till att radhusbränder ofta blir så omfattande är att branden sprider sig mycket snabbt mellan bostäderna i längan. Det är vanligt att de stora vindsutrymmena har brister i brandskyddet och det gör dem särskilt sårbara. Kravet på att det ska ta minst 60 minuter för en brand att sprida sig mellan två lägenheter fungerar inte alltid. Bristande brandskydd i radhus, kedjehus och parhus kan leda till brandspridning mellan lägenheter mycket snabbare än så.

Brandskydd i radhus kedjehus och parhus

 

 

Brister i det byggnadstekniska brandskyddet

Varje år rycker räddningstjänsten ut på ca 200 bränder i radhus, kedjehus och parhus runt om i landet. Många gånger blir bränderna förödande, då elden sprider sig vidare till grannhusen. En radhusbrand kan förstöra en hel länga om inte radhuset har tillräckligt brandskydd och leder till större skador för personer, egendom och miljö.

Olika byggnadstekniska brister gör det dock möjligt för en brand att sprida sig till övriga lägenheter upp till vinden via byggnadsdelar på husets utsida. Det handlar ofta om att man inte har brandavskiljningar mellan lägenheterna på vinden.

Om branden kommer upp till vinden i ett radhus blir det snabbt problematiskt. Ett vindsutrymme är stort volymmässigt, det är mycket av konstruktionen som är byggt i trä och där finns ingen betong som begränsar branden. Om vinden saknar brandsektionering är räddningstjänsten i princip chanslös att kunna släcka branden, utan de kan bara dämpa den och försöka förhindra att branden sprider sig till andra fastigheter.

Brandskydd i radhus kedjehus och parhus

 

Räddningstjänstens granskning av brandskyddet i radhus

Räddningstjänsten Syd, som omfattar Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Kävlinge, granskade under två års tid ca 2000 radhus inom kommunerna. Resultatet visade att bara vart tredje radhus hade tillräckligt bra brandskydd. Vart åttonde radhus kunde Räddningstjänsten inte kontrollera alls, eftersom de helt saknade vindslucka. I dessa  radhus gick det alltså inte ens att inspektera brandskyddet. Granskningen visade också att det oftast fanns problem i hus med platta tak.

Enligt gällande brandskyddsregler ska ett radhus stå emot en brand i 60 minuter innan elden sprider sig till lägenheten intill. Men i praktiken har branden spridit sig vidare till grannarna inom bara 5-15 minuter, vilket medför stora svårigheter för räddningstjänsten, som både ska hinna evakuera dem som bor i radhusen och samtidigt hinna släcka eldsvådan.

Det är inte bara Räddningstjänsten Syd som undersökt brandskyddet hos radhusen. Flera räddningstjänster i Sverige har gjort detsamma och fått ungefär samma resultat som Räddningstjänsten Syd. Uppsala Brandförsvar gjorde en inventering och den visade att 51 procent av radhusen hade brister i brandskyddet.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) fanns det ungefär 300 000 radhus i Sverige år 2017 (Källa: SCB:s statistik från Fastighetstaxeringsregistret).

 

Tenmat Ventilerade Brandstopp hindrar brandspridning till vinden

Brandstoppet medför ett enkelt, snabbt och kostnadseffektivt montage i luftspalten i takfoten. Produkten hindrar brandspridning till vindsutrymmet, utan att ventilationen påverkas. Brandstoppet kan eftermonteras så att takfotskonstruktionen uppfyller dagens krav på brandtäta takfötter. Brandtätningen häftas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp till motytan. Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas.

De ventilerade brandstoppen är testade för användning i luftspalter med ett fritt luftflöde på upp till 46mm och ger då 30/60 minuter integritet och isolering, se Byggproduktcertifikat 1317.

 

Läs mer om brandstoppet här

Tenmat branstopp installerat i takfotenTenmat brandstop - sväller vid brand

 

Tenmat Linjärtätningar för en brandavskiljande funktion mellan radhus och vindar

Tenmat Linjärtätningar

TENMAT Linjärtätningar är fullt brandsvällande brandtätningar. De tåliga tätningarna monteras under sammanpressning och tillåter upp till 50% fogrörelser. De passar både vertikala och horisontella fogar.

Linjärtätningarna används för brandavskiljande funktion mellan radhus, vindar, öppningar och under tegelpannor. Tätningarna erbjuder 120 – 240 minuters brandskydd för fogar i brandklassade väggar och golv.

Läs mer om linjärtätningar här

 

Tenmat Ventilerade Brandstopp – Brandtest

Här kan du se ett brandtest av Tenmat ventilerade brandstopp när vi brandtestar produktens funktion i en helt brännbar takfotskonstruktion av vanligt förekommande typ. Luftspalten mätte ca 29 mm i framkant och ca 45 mm i bakkant, på grund av taklutningen. På vindsutrymmet bakom brandstoppet placerade vi två stycken vanliga plastmuggar.

Båda muggarna var fortsatt helt intakta under de 30 minuter som testet pågick. Vid slutet av testet uppmättes 53C på baksidan av brandstoppet, vilket är klart under gränsen som tillämpas vid EN-brandtest.

TENMAT ventilerade brandstopp möjliggör en enkel och kostnadseffektiv lösning för att stänga en luftspalt vid händelse av en brand. Brandstoppet är mycket flexibelt vilket medför ett snabbt och enkelt montage på byggarbetsplatsen. Brandtätningen består av ett svällband som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer och som därför är förlåtande för ojämnheter i luftspalten. Brandstoppet är testat för användning i luftspalter med ett fritt luftflöde på upp till 46mm och ger rätt installerat 30/60 minuter integritet och isolering  – se Byggproduktcertifikat 1317.

Brandtätningen häftas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp till motytan. Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas

 

Bilder – brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp
Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

Vi byggde ett rum med ventilerad takfot

 

Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

Tenmat ventilerade brandstopp monterades mellan takstolarna i luftspalten. Bakom brandstoppet placerade vi två plastmuggar för att se om temperaturen skulle hålla sig på en acceptabel nivå – eller om plastmuggarna skulle smälta av värmen.

 

Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

Tidigt in i testet slog lågorna ut genom ”fönstret” och upp mot takfoten. Luftspalten stängdes snabbt av brandstoppet.

 

Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

Här brinner fasaden för fullt, men luftspalten är förseglad och plastmuggarna är intakta.

 

Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

Efter cirka 25 minuter in i testet och temperaturen på baksidan av brandstoppet är 53C. Maximal acceptabel temperatur vid ett EN-brandtest är 170C

 

Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

30 minuter in i branden och takutskjutet är nu borta. Tenmats ventilerade brandstopp fyller forfarande upp hela luftspalten.

 

Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

30 minuter in i branden, vy från ”vinden”. Luftspalten är fortfarande intakt och muggarna är helt opåverkade.

Tenmat Brandhylsor – upp till 4 timmars brandklassning

Tenmat Brandhylsor är CE-märkta och erbjuder upp till 4 timmars brandklassning för olika typer av plast- och metallrör samt genomföringar med PVC-kanaler. Tenmat brandhylsor är enkla att montera och behöver ingen extra metallhylsa. De är godkända för rör med diameter upp till 169mm och ger EI120 i gipsväggar och EI240 i murverk. Brandhylsorna är testade Öppna/Öppna (U/U) vilket är ett krav för användning till ventilationssystem.

Tenmat Brandhylsor - upp till 4 timmars brandklassning

Tenmat Brandhylsa säkrar upp brandcellen vid montage av plaströr. Mycket enkelt montage som kan ske av rörmokare, isolerare, snickare eller brandtätare. Sätt TENMAT Brandhylsa på röret och skjut in i håltagningen, anpassa längden med kniv.

Tenmat Brandhylsor – upp till 4 timmars brandklassning

Om en brand bryter ut sväller materialet inåt och stryper av röret för att hålla brandcellen intakt. Produkterna är ett kostnadseffektivt alternativ till brandmanschetter, brandkragar och andra rörstrypare då de kan ersätta flera av dessa med endast en hylsa, samt monteras utan några fästelement.

Beroende på genomföringens tjocklek samt vilken typ av rörmaterial som är installerade sågas eller skärs hylsan till rätt längd. Om hålet i väggen eller bjälklaget sluter tätt mot hylsans utsida behövs ingen ytterligare brandfog.

Tenmats produkter är alla utförligt brandtestade enligt Europeiska standarder. Produkterna testas i de vanligt förekommande konstruktionsmaterialen, för att göra testerna så lika den verkliga tillämpningen som möjligt. För full förteckning över CE-märkesgodkända tillämpningar hänvisar vi till ETA-12/0332.

Tenmat Brandhylsa är en mycket bra lösning i flera fall där vanlig brandtätning ej kan uppfylla kraven.
Nedan har vi listat 2 exempel där man ser fördelarna tydligt, och där det inte finns något alternativ till brandtätning.

 

Exempel nr 1:
Samtliga brandtätningssystem på marknaden kräver strypare på plaströr, vilket gör att brandtätningsentreprenören måste ta bort isoleringen när den bryter brandcellsgräns. Detta gör att rör-entreprenören ej kan ha en obruten isolering på sina rör, vilket skapar moment 22 för båda entreprenörerna.

Med Tenmat Brandhylsa får man en isolerad installation av röret, och även en godkänd brandtätning, då materialet i rörskålen sväller upp vid brand och stänger det utrymmet där plaströret är.

 

Exempel nr 2:
Vid byggnation av modulhus, baracker, för tex lägenheter, skolor och kontor, där stommarna är gjorda av trä. Brandcellerna säkras upp med gipsbeklädnad och dörrar uppfyller brandkrav. Problemet blir då rörgenomföringen mellan 2 moduler. från respektive brandcell/modul är det tätt om man brandtätar med ett vanligt brandtätningssystem, men i utrymmet mellan modulerna finns en risk för spridning.

Med Tenmat Brandhylsa monterad i håltagningen får man en brandtätning i båda modulerna, samt i utrymmet inuti väggen, skarven mellan modulerna.

Tenmat Brandhylsor - upp till 4 timmars brandklassning

Tenmat brandhylsor kan monteras i efterhand genom att göra ett snitt längs med hylsan som sedan förseglas med aluminiumtejp när den är monterad på röret.

Funktioner & Kundnytta
 • CE-märkt
 • Upp till EI120 brandklassning i väggar & EI240 i Murverk
 • Montage i bjälklag, solida väggar, gipbeklädda stål- eller träreglade väggar
 • Ger en akustisk, termisk och ångtätning
 • Enkel och snabb att montera, inga skruvar eller andra detaljer behövs
 • Passar de flesta storlekar

Mycket enkelt montage som kan ske av rörmokare, isolerare, snickare eller brandtätare.
Sätt Tenmat Brandhylsa på röret och skjut in i håltagningen, anpassa längden på rörskålen med en kniv.
Foga med FLAMRO AC Kit eller annat CE-märkt brandtätningssystem mellan Tenmat Brandhylsa och Vägg/bjälklag.

Videon nedan visar hur produkten monteras och reagerar vid brand:

 

Brandskydda takfoten med Tenmat Ventilerade Brandstopp

Tenmat Ventilerade Brandstopp för takfötter möjliggör en kostnadseffektiv och enkel lösning för att brandtäta luftspalter. Brandtätningen består av ett svällband som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer och som är förlåtande för ojämnheter i luftspalten.

Tenmat Ventilerade Brandstopp

Tenmat Ventilerade Brandstopp för takfot levereras på rulle

 

Brandskydda takfoten med Tenmat Ventilerade Brandstopp

Det ventilerade brandstoppet används där man vill behålla den ventilerade luftspalten och samtidigt utforma takfoten så att omfattande brandspridning begränsas (se BBR 21 – 5:535). Brandstoppet är testat för användning i luftspalter med ett fritt luftflöde på upp till 46mm och ger rätt installerat 30/60 minuter integritet och isolering  – se Byggproduktcertifikat 1317.

Brandtätningen häftas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp till motytan. Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas. Produkten är testad för användning i konstruktioner av trä, murverk samt betong.

Eventuell skarvning av brandstoppet görs enkelt kant-i-kant, utan något överlapp. Brandtätningen levereras på rulle och klipps eller skärs enkelt till önskad längd för att passa mellan takstolarna. Brandstoppet installeras mellan takstolarna som takfotsventil.

 

 

Videon nedan visar hur man brandskyddar takfoten med Tenmat Ventilerade Brandstopp

 

Så här fungerar svällbandet
Tenmat Ventilerade Brandstopp

Produkten häftas, skruvas eller spikas fast direkt mot underlaget i luftspalten med fyra fästelement per meter.

 

Tenmat Ventilerade Brandstopp

Svällbandet expanderar 25-30 gånger sin egen tjocklek och är därmed förlåtande för ojämnheter i luftspalten.

 

Egenskaper
 • 30/60 minuter integritet och isolering  – se Byggproduktcertifikat 1317.
 • Utförligt testad
 • Kostnadseffektiv
 • Enkel att montera
 • Levereras på rulle (6,3m/rulle)
 • Kapas med kniv eller sax
 • Häftas fast mellan takstolar
 • Förlåtande för ojämnheter
Om Tenmat

Tenmat är en ledande tillverkare av specialiserade, högpresterande konstruktionsmaterial och komponenter med mer än 100 års erfarenhet. Tenmats produkter är alla utförligt brandtestade enligt Europeiska standarder. Tenmat Ventilerade Brandstopp är bedömd av Byggvarubedömningen och Sundahus, där den har fått betygen ”Accepteras” respektive ”C+”. Vidare uppfyller Tenmats Ventilerade Brandstopp bilaga 6 för Svanenmärkta hus.

Tenmat Ventilerade Brandstopp för yttervägg

Många husbränder har sin start i fasaden. Om en brand uppstår och sedan sprider sig i hålrummet bakom fasadbeklädnaden kan det vara svårt att lokalisera branden och komma åt att släcka den. Med Tenmat Ventilerade Brandstopp för yttervägg kan du stoppa ”skorstenseffekten” och hindra branden från att sprida sig i luftspalten, med bibehållen nödvändig ventilering för att förhindra fukt.

 

Tenmat Ventilerade Brandstopp för yttervägg

Brandtätningen häftas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp till motytan. Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas. Brandlisten skarvas enkelt kant-i-kant, utan något överlapp. Då luftspalten bibehålls fri underlättas det efterföljande arbetet med att uppföra fasaden.

Brandstoppet är testat för användning i luftspalter med ett fritt luftflöde på upp till 46mm och ger rätt installerat 30/60 minuter integritet och isolering, se Byggproduktcertifikat 1317.

TENMAT Ventilerade Brandstopp består av ett högpresterande svällande band som medför ett snabbt och enkelt montage bakom fasadbeklädnaden.

Brandstoppet bygger endast 4mm och säkerställer därmed att det naturliga luftflödet i luftspaltsventilen inte bromsas, annat än vid brand. Bredden på brandstoppet är hela 75 mm och när det expanderar så bibehåller det sin bredd, vilket säkerställer att motytan inte hinner förkolna och står emot brandspridning i 30-60 minuter. Tenmats svällande brandlist är den enda produkten på marknaden som är förlåtande mot ojämnheter i luftspalten.

Tenmat Ventilerade brandstopp för yttervägg

Tenmats ventilerade brandstopp för fasad innan och efter brand.

Materialet är naturligtvis inte värmeledande och vid värmeutveckling sväller brandstoppet och stänger snabbt igen luftspaltsventilen i fasaden. Ingenting ovanför det stängda utrymmet i luftspalten kan då antändas av exempelvis induktionsvärme från plåtvinklar, insektsnät eller andra värmeledande montagedetaljer.

Om Tenmat

Tenmat är en ledande tillverkare av specialiserade, högpresterande konstruktionsmaterial och komponenter med mer än 100 års erfarenhet. Tenmats produkter är alla utförligt brandtestade enligt Europeiska standarder. Tenmat Ventilerade Brandstopp är bedömd av Byggvarubedömningen och Sundahus, där den har fått betygen ”Accepteras” respektive ”C+”. Vidare uppfyller Tenmats Ventilerade Brandstopp bilaga 6 för Svanenmärkta hus.

Brandskyddsutbildning i PBL – från Boverket

Passa på att lära dig mer om brandskydd. Boverket erbjuder en webbaserad brandskyddsutbildning i PBL – Säkerhet i händelse av brand. Utbildningen är helt kostnadsfri och innefattar 8 olika avsnitt. Lär dig mer om brandskydd – gå en webbutbildning från Boverket:

På Boverkets hemsida finns flera moduler om hur byggnadstekniskt brandskydd hanteras i olika delar av PBL-processen. Modulerna innehåller övergripande beskrivning av hur brandskydd kommer in i plan- och byggprocessen.

 

Brandskyddsutbildning i PBL

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om PBL och brandskydd. Utbildningen finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf och tar cirka 60 minuter. Utbildningen består av åtta avsnitt och du kan välja att bara gå de du är intresserade av:

Brandskyddsutbildning i PBL - från Boverket

Klicka på bilden för att komma direkt till utbildningen

 

Utbildningens innehåll:

 • Avsnitt 1: Brandskydd i samhällsplaneringen
 • Avsnitt 2: Varför finns det brandskyddsregler?
 • Avsnitt 3: Hur fungerar brandtekniska klasser?
 • Avsnitt 4: Brandteknisk dimensionering och dokumentation
 • Avsnitt 5: Definitioner och begrepp
 • Avsnitt 6: Helhetssyn på brandskydd
 • Avsnitt 7: Vanliga brandskyddsfrågor
 • Avsnitt 8: Avslutning
Nyhetsbrev – PBL Kompetens

Klicka här för att anmäla dig till Boverkets nyhetsbrev, PBL Kompetens, som ger dig information om Boverkets vägledning för tillämpningen av plan- och bygglagen genom PBL kunskapsbanken, webbseminarier och aktiviteter inom kompetenssatsningen.

Boverkets satsningar på PBL Kompetens fortsätter

Nu fortsätter Boverkets kompetenssatsning för tillämpning av plan- och bygglagen, PBL. Regeringen vill att Boverket under perioden 2017-2020 tar ytterligare krafttag och erbjuder utbildning och vägledning i PBL. Syftet är att tillämpningen av lagen genom kompetenshöjningen ska leda till en effektivare plan- och byggprocess och i förlängningen till att få fart på bostadsbyggandet i Sverige.

Om Boverket

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

Boverkets krav för brandskydd av takfot

Boverkets byggregler – krav på brandskydd. 

Kraven på brandskydd i Boverkets byggregler utgår från de grundläggande regler som finns i plan- och bygglagen (PBL) med tillhörande plan- och byggförordning (PBF). Dessa krav utvecklas och förtydligas i Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5, i form av bindande föreskrifter och allmänna råd. 

Räddningstjänsten får ca 10 000 larm om brand i byggnader varje år och i dessa bränder omkommer ungefär 120 personer. Man kan inte helt skydda sig från en brand, men man kan begränsa skadorna.

Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5

Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5

Avsnitt 5 i Boverkets byggregler innehåller regler om brandskydd och beskriver minimikraven på säkerhet i händelse av brand i samband med uppförande av nya byggnader och vid ändring av byggnader. Kravet på säkerhet i händelse av brand finns i PBL och gäller för alla byggnadsverk.

En vanlig orsak till stora brandskador är brandspridning ut genom ett fönster och vidare upp på vinden. Boverket har gett ut informationsbrev om vad du bör göra för att skydda dig mot en sådan onödig storskada.

Vid nybyggnad finns även tydligare krav på avskiljning av vindar och skydd mot brandspridning via takfot. För att upprätthålla skyddet mot brandspridning mellan brandceller, bör särskild hänsyn tas till behovet av skydd mot brandspridning till och på vinden, och takkonstruktionens bärförmåga vid brand.

Risken för brandspridning från fönster via takfot till vind, som utgör en annan brandcell bör begränsas. Detta kan exempelvis ske genom att takfoten utförs med avskiljande förmåga i lägst klass EI 30. (BBR21)

 

Blogginlägg ifrån DSPA.se

 

DSPA Aerosol

 

Portabelt & Fast Släcksystem

Brandtätarna´s blogg

 

Brandtätarna®

 

Entreprenader Brandskydd

Flameguard

Besöksadress: Vintervägen 2B, 135 40 Tyresö, Sverige

Kontakta oss