En av orsakerna till att radhusbränder ofta blir så omfattande är att branden sprider sig mycket snabbt mellan bostäderna i längan. Det är vanligt att de stora vindsutrymmena har brister i brandskyddet och det gör dem särskilt sårbara. Kravet på att det ska ta minst 60 minuter för en brand att sprida sig mellan två lägenheter fungerar inte alltid. Bristande brandskydd i radhus, kedjehus och parhus kan leda till brandspridning mellan lägenheter mycket snabbare än så.

Brandskydd i radhus kedjehus och parhus

Brister i det byggnadstekniska brandskyddet

Varje år rycker räddningstjänsten ut på ca 200 bränder i radhus, kedjehus och parhus runt om i landet. Många gånger blir bränderna förödande, då elden sprider sig vidare till grannhusen. En radhusbrand kan förstöra en hel länga om inte radhuset har tillräckligt brandskydd och leder till större skador för personer, egendom och miljö.

Olika byggnadstekniska brister gör det dock möjligt för en brand att sprida sig till övriga lägenheter upp till vinden via byggnadsdelar på husets utsida. Det handlar ofta om att man inte har brandavskiljningar mellan lägenheterna på vinden.

Om branden kommer upp till vinden i ett radhus blir det snabbt problematiskt. Ett vindsutrymme är stort volymmässigt, det är mycket av konstruktionen som är byggt i trä och där finns ingen betong som begränsar branden. Om vinden saknar brandsektionering är räddningstjänsten i princip chanslös att kunna släcka branden, utan de kan bara dämpa den och försöka förhindra att branden sprider sig till andra fastigheter.

Brandskydd i radhus kedjehus och parhus

Räddningstjänstens granskning av brandskyddet i radhus

Räddningstjänsten Syd, som omfattar Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Kävlinge, granskade under två års tid ca 2000 radhus inom kommunerna. Resultatet visade att bara vart tredje radhus hade tillräckligt bra brandskydd. Vart åttonde radhus kunde Räddningstjänsten inte kontrollera alls, eftersom de helt saknade vindslucka. I dessa  radhus gick det alltså inte ens att inspektera brandskyddet. Granskningen visade också att det oftast fanns problem i hus med platta tak.

Enligt gällande brandskyddsregler ska ett radhus stå emot en brand i 60 minuter innan elden sprider sig till lägenheten intill. Men i praktiken har branden spridit sig vidare till grannarna inom bara 5-15 minuter, vilket medför stora svårigheter för räddningstjänsten, som både ska hinna evakuera dem som bor i radhusen och samtidigt hinna släcka eldsvådan.

Det är inte bara Räddningstjänsten Syd som undersökt brandskyddet hos radhusen. Flera räddningstjänster i Sverige har gjort detsamma och fått ungefär samma resultat som Räddningstjänsten Syd. Uppsala Brandförsvar gjorde en inventering och den visade att 51 procent av radhusen hade brister i brandskyddet.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) fanns det ungefär 300 000 radhus i Sverige år 2017 (Källa: SCB:s statistik från Fastighetstaxeringsregistret).

Tenmat Ventilerade Brandstopp hindrar brandspridning till vinden

Brandstoppet medför ett enkelt, snabbt och kostnadseffektivt montage i luftspalten i takfoten. Produkten hindrar brandspridning till vindsutrymmet, utan att ventilationen påverkas. Brandstoppet kan eftermonteras så att takfotskonstruktionen uppfyller dagens krav på brandtäta takfötter. Brandtätningen häftas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp till motytan. Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas.

De ventilerade brandstoppen är testade för användning i luftspalter med ett fritt luftflöde på upp till 46mm och ger då 30/60 minuter integritet och isolering.

Läs mer om brandstoppet här

Tenmat branstopp installerat i takfotenTenmat brandstop - sväller vid brand
Tenmat Linjärtätningar för en brandavskiljande funktion mellan radhus och vindar

Tenmat Linjärtätningar

TENMAT Linjärtätningar är fullt brandsvällande brandtätningar. De tåliga tätningarna monteras under sammanpressning och tillåter upp till 50% fogrörelser. De passar både vertikala och horisontella fogar.

Linjärtätningarna används för brandavskiljande funktion mellan radhus, vindar, öppningar och under tegelpannor. Tätningarna erbjuder 120 – 240 minuters brandskydd för fogar i brandklassade väggar och golv.

Läs mer om linjärtätningar här