Flameguard har tilldelats en etisk kvalitetsmärkning tack vare vårt sätt att agera mot kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter. R-licensen är en unik kvalitetsstämpel för företag som står för god affärsetik. För att erhålla en licens behöver man blir rekommenderad i sju olika steg. En licens går inte att köpa –  man måste bli rekommenderad. R-Företagen genomför återkommande mätningar för att verifiera företagskulturen hos Flameguard.

Flameguard är sedan 2010 distributör för några av Europas främsta tillverkare av produkter inom passivt och aktivt brandskydd. Vi har lång och gedigen erfarenhet av förebyggande brandskyddsarbeten i samband med nybyggnationer och renoveringar. Flameguard har främst specialiserat sig på kostnadseffektiva och högpresterande produkter för takfot och yttervägg.

Flameguard har förbundit oss till att ta ett etiskt ansvar och följa etikpolicyn för R-licens. Som R-företag har vi etiska handlingsprinciper som lyder:

  • Vi som R-licensinnehavare uppträder alltid så professionellt och korrekt att det bidrar till ökat förtroende för affärsverksamhet och näringsliv hos allmänhet, beslutsfattande myndigheter och media.
  • Vi som R-licensinnehavare bedriver vår affärsmässiga verksamhet på ett moraliskt oantastligt sätt och i enlighet med god affärssed och inom lagens råmärken.
  • Vi som R-licensinnehavare ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att alla inblandade ska vara nöjda.
  • Vi som R-licensinnehavare ger alltid en saklig framställning av våra erbjudanden och undviker felaktiga, missvisande eller medvetet överdrivna påståenden.
  • Vi som R-licensinnehavare uppträder gentemot kollegor, kunder och andra intressenter på ett sådant sätt att vi inte döljer sanningen. Vi påstår inte sådant som inte är sant. Vi visar samtidigt taktkänsla men talar aldrig osanning.
  • Vi som R-licensinnehavare vinnlägger oss om att skapa goda arbetsvillkor för våra medarbetare och arbetar för ökad jämställdhet och mot diskriminering. Vi motverkar aktivt alla former av mobbning eller trakasserier.
  • När vi som R-licensinnehavare ser felaktigheter och oegentligheter slår vi larm. Vi skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.