Brandskydd i radhus, kedjehus och parhus

En av orsakerna till att radhusbränder ofta blir så omfattande är att branden sprider sig mycket snabbt mellan bostäderna i längan. Det är vanligt att de stora vindsutrymmena har brister i brandskyddet och det gör dem särskilt sårbara. Kravet på att det ska ta minst 60 minuter för en brand att sprida sig mellan två lägenheter fungerar inte alltid. Bristande brandskydd i radhus, kedjehus och parhus kan leda till brandspridning mellan lägenheter mycket snabbare än så.

Brandskydd i radhus kedjehus och parhus

Brister i det byggnadstekniska brandskyddet

Varje år rycker räddningstjänsten ut på ca 200 bränder i radhus, kedjehus och parhus runt om i landet. Många gånger blir bränderna förödande, då elden sprider sig vidare till grannhusen. En radhusbrand kan förstöra en hel länga om inte radhuset har tillräckligt brandskydd och leder till större skador för personer, egendom och miljö.

Olika byggnadstekniska brister gör det dock möjligt för en brand att sprida sig till övriga lägenheter upp till vinden via byggnadsdelar på husets utsida. Det handlar ofta om att man inte har brandavskiljningar mellan lägenheterna på vinden.

Om branden kommer upp till vinden i ett radhus blir det snabbt problematiskt. Ett vindsutrymme är stort volymmässigt, det är mycket av konstruktionen som är byggt i trä och där finns ingen betong som begränsar branden. Om vinden saknar brandsektionering är räddningstjänsten i princip chanslös att kunna släcka branden, utan de kan bara dämpa den och försöka förhindra att branden sprider sig till andra fastigheter.

Brandskydd i radhus kedjehus och parhus

Räddningstjänstens granskning av brandskyddet i radhus

Räddningstjänsten Syd, som omfattar Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Kävlinge, granskade under två års tid ca 2000 radhus inom kommunerna. Resultatet visade att bara vart tredje radhus hade tillräckligt bra brandskydd. Vart åttonde radhus kunde Räddningstjänsten inte kontrollera alls, eftersom de helt saknade vindslucka. I dessa  radhus gick det alltså inte ens att inspektera brandskyddet. Granskningen visade också att det oftast fanns problem i hus med platta tak.

Enligt gällande brandskyddsregler ska ett radhus stå emot en brand i 60 minuter innan elden sprider sig till lägenheten intill. Men i praktiken har branden spridit sig vidare till grannarna inom bara 5-15 minuter, vilket medför stora svårigheter för räddningstjänsten, som både ska hinna evakuera dem som bor i radhusen och samtidigt hinna släcka eldsvådan.

Det är inte bara Räddningstjänsten Syd som undersökt brandskyddet hos radhusen. Flera räddningstjänster i Sverige har gjort detsamma och fått ungefär samma resultat som Räddningstjänsten Syd. Uppsala Brandförsvar gjorde en inventering och den visade att 51 procent av radhusen hade brister i brandskyddet.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) fanns det ungefär 300 000 radhus i Sverige år 2017 (Källa: SCB:s statistik från Fastighetstaxeringsregistret).

Tenmat Ventilerade Brandstopp hindrar brandspridning till vinden

Brandstoppet medför ett enkelt, snabbt och kostnadseffektivt montage i luftspalten i takfoten. Produkten hindrar brandspridning till vindsutrymmet, utan att ventilationen påverkas. Brandstoppet kan eftermonteras så att takfotskonstruktionen uppfyller dagens krav på brandtäta takfötter. Brandtätningen häftas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp till motytan. Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas.

De ventilerade brandstoppen är testade för användning i luftspalter med ett fritt luftflöde på upp till 46mm och ger då 30/60 minuter integritet och isolering.

Läs mer om brandstoppet här

Tenmat branstopp installerat i takfotenTenmat brandstop - sväller vid brand
Tenmat Linjärtätningar för en brandavskiljande funktion mellan radhus och vindar

Tenmat Linjärtätningar

TENMAT Linjärtätningar är fullt brandsvällande brandtätningar. De tåliga tätningarna monteras under sammanpressning och tillåter upp till 50% fogrörelser. De passar både vertikala och horisontella fogar.

Linjärtätningarna används för brandavskiljande funktion mellan radhus, vindar, öppningar och under tegelpannor. Tätningarna erbjuder 120 – 240 minuters brandskydd för fogar i brandklassade väggar och golv.

Läs mer om linjärtätningar här

Tenmat Ventilerade Brandstopp – Brandtest

Här kan du se ett brandtest av Tenmat ventilerade brandstopp när vi brandtestar produktens funktion i en helt brännbar takfotskonstruktion av vanligt förekommande typ. Luftspalten mätte ca 29 mm i framkant och ca 45 mm i bakkant, på grund av taklutningen. På vindsutrymmet bakom brandstoppet placerade vi två stycken vanliga plastmuggar.

Båda muggarna var fortsatt helt intakta under de 30 minuter som testet pågick. Vid slutet av testet uppmättes 53C på baksidan av brandstoppet, vilket är klart under gränsen som tillämpas vid EN-brandtest.

TENMAT ventilerade brandstopp möjliggör en enkel och kostnadseffektiv lösning för att stänga en luftspalt vid händelse av en brand. Brandstoppet är mycket flexibelt vilket medför ett snabbt och enkelt montage på byggarbetsplatsen. Brandtätningen består av ett svällband som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer och som därför är förlåtande för ojämnheter i luftspalten. Brandstoppet är testat för användning i luftspalter med ett fritt luftflöde på upp till 46mm och ger rätt installerat 30/60 minuter integritet och isolering.

Brandtätningen häftas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp till motytan. Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas

Bilder – brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp
Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

Vi byggde ett rum med ventilerad takfot

Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

Tenmat ventilerade brandstopp monterades mellan takstolarna i luftspalten. Bakom brandstoppet placerade vi två plastmuggar för att se om temperaturen skulle hålla sig på en acceptabel nivå – eller om plastmuggarna skulle smälta av värmen.

Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

Tidigt in i testet slog lågorna ut genom ”fönstret” och upp mot takfoten. Luftspalten stängdes snabbt av brandstoppet.

Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

Här brinner fasaden för fullt, men luftspalten är förseglad och plastmuggarna är intakta.

Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

Efter cirka 25 minuter in i testet och temperaturen på baksidan av brandstoppet är 53C. Maximal acceptabel temperatur vid ett EN-brandtest är 170C

Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

30 minuter in i branden och takutskjutet är nu borta. Tenmats ventilerade brandstopp fyller forfarande upp hela luftspalten.

Brandtest av Tenmat Ventilerade Brandstopp

30 minuter in i branden, vy från ”vinden”. Luftspalten är fortfarande intakt och muggarna är helt opåverkade.

Brandskydda takfoten med Tenmat Ventilerade Brandstopp

Tenmat Ventilerade Brandstopp för takfötter möjliggör en kostnadseffektiv och enkel lösning för att brandtäta luftspalter. Brandtätningen består av ett svällband som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer och som är förlåtande för ojämnheter i luftspalten.

Tenmat Ventilerade Brandstopp

Tenmat Ventilerade Brandstopp för takfot levereras på rulle

Brandskydda takfoten med Tenmat Ventilerade Brandstopp

Det ventilerade brandstoppet används där man vill behålla den ventilerade luftspalten och samtidigt utforma takfoten så att omfattande brandspridning begränsas (se BBR 21 – 5:535). Brandstoppet är testat för användning i luftspalter med ett fritt luftflöde på upp till 46mm och ger rätt installerat 30/60 minuter integritet och isolering.

Brandtätningen häftas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp till motytan. Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas. Produkten är testad för användning i konstruktioner av trä, murverk samt betong.

Eventuell skarvning av brandstoppet görs enkelt kant-i-kant, utan något överlapp. Brandtätningen levereras på rulle och klipps eller skärs enkelt till önskad längd för att passa mellan takstolarna. Brandstoppet installeras mellan takstolarna som takfotsventil.

Videon nedan visar hur man brandskyddar takfoten med Tenmat Ventilerade Brandstopp

Så här fungerar svällbandet
Tenmat Ventilerade Brandstopp

Produkten häftas, skruvas eller spikas fast direkt mot underlaget i luftspalten med fyra fästelement per meter.

Tenmat Ventilerade Brandstopp

Svällbandet expanderar 25-30 gånger sin egen tjocklek och är därmed förlåtande för ojämnheter i luftspalten.

Egenskaper
  • 30/60 minuter integritet och isolering
  • Utförligt testad
  • Kostnadseffektiv
  • Enkel att montera
  • Levereras på rulle (6,3m/rulle)
  • Kapas med kniv eller sax
  • Häftas fast mellan takstolar
  • Förlåtande för ojämnheter
Om Tenmat

Tenmat är en ledande tillverkare av specialiserade, högpresterande konstruktionsmaterial och komponenter med mer än 100 års erfarenhet. Tenmats produkter är alla utförligt brandtestade enligt Europeiska standarder.

Tenmat Ventilerade Brandstopp är bedömd och godkänd av Byggvarubedömningen, produkten är bedömd av Sundahus och den är godkänd för användning i svanenmärkta byggprojekt då den är listad i Svanen Husproduktportal.

Tenmat Ventilerade Brandstopp för yttervägg

Många husbränder har sin start i fasaden. Om en brand uppstår och sedan sprider sig i hålrummet bakom fasadbeklädnaden kan det vara svårt att lokalisera branden och komma åt att släcka den. Med Tenmat Ventilerade Brandstopp för yttervägg kan du stoppa ”skorstenseffekten” och hindra branden från att sprida sig i luftspalten, med bibehållen nödvändig ventilering för att förhindra fukt.

Tenmat Ventilerade Brandstopp för yttervägg

Brandtätningen häftas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp till motytan. Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas. Brandlisten skarvas enkelt kant-i-kant, utan något överlapp. Då luftspalten bibehålls fri underlättas det efterföljande arbetet med att uppföra fasaden.

Brandstoppet är testat för användning i luftspalter med ett fritt luftflöde på upp till 46mm och ger rätt installerat 30/60 minuter integritet och isolering.

TENMAT Ventilerade Brandstopp består av ett högpresterande svällande band som medför ett snabbt och enkelt montage bakom fasadbeklädnaden.

Brandstoppet bygger endast 4mm och säkerställer därmed att det naturliga luftflödet i luftspaltsventilen inte bromsas, annat än vid brand. Bredden på brandstoppet är hela 75 mm och när det expanderar så bibehåller det sin bredd, vilket säkerställer att motytan inte hinner förkolna och står emot brandspridning i 30-60 minuter. Tenmats svällande brandlist är den enda produkten på marknaden som är förlåtande mot ojämnheter i luftspalten.

Tenmat Ventilerade brandstopp för yttervägg

Tenmats ventilerade brandstopp för fasad innan och efter brand.

Materialet är naturligtvis inte värmeledande och vid värmeutveckling sväller brandstoppet och stänger snabbt igen luftspaltsventilen i fasaden. Ingenting ovanför det stängda utrymmet i luftspalten kan då antändas av exempelvis induktionsvärme från plåtvinklar, insektsnät eller andra värmeledande montagedetaljer.

Om Tenmat

Tenmat är en ledande tillverkare av specialiserade, högpresterande konstruktionsmaterial och komponenter med mer än 100 års erfarenhet. Tenmats produkter är alla utförligt brandtestade enligt Europeiska standarder.

Tenmat Ventilerade Brandstopp är bedömd och godkänd av Byggvarubedömningen, produkten är bedömd av Sundahus och den är godkänd för användning i svanenmärkta byggprojekt då den är listad i Svanen Husproduktportal.

Blogginlägg ifrån DSPA.se

 

DSPA Aerosol

 

Portabelt & Fast Släcksystem

Brandtätarna´s blogg

 

Brandtätarna®

 

Entreprenader Brandskydd

Flameguard

Besöksadress: Vintervägen 2B, 135 40 Tyresö, Sverige

Kontakta oss