FG Sweden AB/Flameguard tillhandahåller  produkter för brandskydd av fastigheter och objekt. Vi följer de lagar som omfattar miljön samt att vi skall arbeta miljövänligt genom att anpassa verksamheten efter aktuella miljökrav samt att hålla oss väl underrättade om kommande regler och rekommendationer.

FG Sweden AB skall i all verksamhet sträva efter ett ökat miljömedvetande. Kraven gäller både inom produkter och arbetsmetoder samt även företagets kompetens i miljöfrågor. Miljöarbetet skall tillämpas internt på företaget men även riktas till kunder och leverantörer i andra led.FG Sweden AB skall i första hand välja leverantörer som strävar efter att följa en hög kvalitet inom miljöarbete.

Vi väljer transportmedel som har en låg påverkan av växthusgaser vid inköp av fordon eller val av transportör. Samåkning till arbetsplatser sker vid servicearbeten och kommunala transportmedel används vid projekt längre än sammanhängande 5 dagar.

En resurssnål produktion av varor och tjänster där val av arbetsmetoder och material ger en begränsad miljöpåverkan. Produkterna skall utformas för en lång teknisk och ekonomisk livslängd och så att de enkelt kan återanvändas eller återvinnas