FG Sweden AB strävar efter att skapa mervärden för våra kunder, medarbetare och leverantörer, samtidigt som vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling.  

För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik, vi tar hänsyn till klimat och miljö och strävar alltid efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Vår uppförandekod beskriver våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners.

Vår uppförandekod:

  • Människor som tillverkar produkter och utför tjänster som FG Sweden AB köper, ska respekteras i sin yrkesutövning, inte diskrimineras på grund av nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.
  • Frihet att bilda föreningar och rätten att organisera sig efter eget val är en rättighet för de människor som tillverkar produkter eller tillhandahåller tjänster för FG Sweden AB.
  • Produkter och tjänster som FG Sweden AB köper ska tillverkas eller utföras av människor som frivilligt har valt att arbeta.
  • FG Sweden AB accepterar inte barnarbete.
  • FG Sweden AB:s leverantörer ska följa FN:s barnkonvention och den nationella lagstiftningen i det land produkten eller tjänsten tillverkas eller utförs.
  • Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar i det land produkten tillverkas eller tjänsten utförs.
  • FG Sweden AB arbetar för att hela leverantörskedjan, i överensstämmelse med respektive lands arbetsmiljölagstiftning, ska verka för en säker och sund arbetsmiljö.
  • FG Sweden AB arbetar aktivt för en minskad miljöbelastning.
  • FG Sweden arbetar för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla relationer med omvärlden och mot alla former av korruption.