Tenmat Ventilerade Brandstopp – med helt nytt brandtest

Flameguard strävar alltid efter samverkan med byggbranschens olika intressenter. Tillsammans arbetar vi fram säkra lösningar som uppfyller myndighetskrav, funktionskrav och beställarkrav och som samtidigt är kostnadsmässigt fördelaktiga. Nu har vi därför genomfört ett nytt och rigoröst brandtest hos testinstitutet Warrington Fire i England.

Så här har vi testat & utmanat vår produkt för att du skall känna dig trygg i dina beslut

 • Ett av Sveriges största byggföretag definierade en takfot till testet. Vi lät dem i detalj definiera hur deras vanligaste takfot var konstruerad.
 • Brandkonsulterna bestämde hur testet skulle gå till och vad de ville se – för att på så vis säkerställa att produkten testades på ett korrekt, transparent och rättvisande sätt.
 • Warrington Fire utförde brandtesten. Vi monterade TENMAT Ventilerade Brandstopp i byggföretagets takfot och lät Warrington Fire genomföra de rigorösa brandtesterna efter brandkonsulternas exakta instruktioner.
En av de viktigaste aspekterna i testet var att brandförloppet skulle vara snabbt, och att temperaturkurvan skulle gå hastigt uppåt, för att simulera den risken som BBR 5:535 belyser, dvs ett fönster som exploderar av värmeutveckling, och att flammorna går upp mot takfoten. 
När man granskar testet, så ser man att vi avvikt något från standardbrandkurvan, och att testets faktiska temperaturer var ytterligare något mer ökande i början. Det påvisar hur snabbt produkten verkligen sväller när det blir varmt. Brandstoppet börjar svälla vid strax under 200°C, och sedan tar det ca 40 sekunder innan brandlisten svällt och stängt till hälften av luftspalten. Sedan ytterligare ca 1 minut innan hela spalten är stängd.

 

LADDA NER BRANDTESTET HÄR

Slutrapport Warrington Fire 2019 – Tenmat Ventilerade Brandstopp

 

TENMAT ventilerade brandstopp är en flexibel produkt som är enkel att montera i luftspalten. Brandstoppet kapas snabbt och exakt med kniv eller sax till önskad längd, för att sedan stiftas, skruvas eller spikas på plats.

Du behöver alltså ingen plåtsax, kap eller andra speciella verktyg vid montage. Du sparar därigenom mycket tid. Anpassa bara längden med hantverkskniv och stifta din den. Du skarvar produkten kant-i-kant och du får eventuellt bara spill från sista rullen. 

Tenmat Ventilerade Brandstopp 

 • Svenskt Byggproduktcertifikat (BPC 1317) från KIWA
 • Listad i Svanens Husproduktportal
 • Byggvarubedömd
 • SundaHus-bedömd
 • Utförligt brandtestad
 • Brandmotstånd upp till 60 minuter
 • Mycket kostnadseffektiv
 • Enkel och snabb att montera
 • Minimalt med spill
 • Levereras på rulle (6,3m/rulle)
 • Kapas med kniv eller sax
 • Stiftas, spikas eller skruvas på plats
 • Förlåtande för ojämnheter i luftspalten
 • För luftspalter ända upp till 50mm

Flameguard är kvalificerad till R-Licens!


Känn dig trygg, -Vi har R-licens!
Ett bevis på vårt arbete med etik, hållbart företagande, god företagskultur som leder till samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Läs mer här

Flameguard – Ett rekommenderat företag

Flameguard Sverige har tilldelats en etisk kvalitetsmärkning tack vare vårt sätt att agera mot kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter. R-licensen är en unik kvalitetsstämpel för företag som står för god affärsetik. För att erhålla en licens behöver man blir rekommenderad i sju olika steg. En licens går inte att köpa –  man måste bli rekommenderad. R-Företagen genomför återkommande mätningar för att verifiera företagskulturen hos Flameguard Sverige.

Flameguard Sverige är sedan 2010 distributör för några av Europas främsta tillverkare av produkter inom passivt och aktivt brandskydd. Vi har lång och gedigen erfarenhet av förebyggande brandskyddsarbeten i samband med nybyggnationer och renoveringar. Flameguard Sverige har främst specialiserat sig på kostnadseffektiva och högpresterande produkter för takfot och yttervägg.

Flameguard Sverige har förbundit oss till att ta ett etiskt ansvar och följa etikpolicyn för R-licens. Som R-företag har vi etiska handlingsprinciper som lyder:

 

 • Vi som R-licensinnehavare uppträder alltid så professionellt och korrekt att det bidrar till ökat förtroende för affärsverksamhet och näringsliv hos allmänhet, beslutsfattande myndigheter och media.
 • Vi som R-licensinnehavare bedriver vår affärsmässiga verksamhet på ett moraliskt oantastligt sätt och i enlighet med god affärssed och inom lagens råmärken.
 • Vi som R-licensinnehavare ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att alla inblandade ska vara nöjda.
 • Vi som R-licensinnehavare ger alltid en saklig framställning av våra erbjudanden och undviker felaktiga, missvisande eller medvetet överdrivna påståenden.
 • Vi som R-licensinnehavare uppträder gentemot kollegor, kunder och andra intressenter på ett sådant sätt att vi inte döljer sanningen. Vi påstår inte sådant som inte är sant. Vi visar samtidigt taktkänsla men talar aldrig osanning.
 • Vi som R-licensinnehavare vinnlägger oss om att skapa goda arbetsvillkor för våra medarbetare och arbetar för ökad jämställdhet och mot diskriminering. Vi motverkar aktivt alla former av mobbning eller trakasserier.
 • När vi som R-licensinnehavare ser felaktigheter och oegentligheter slår vi larm. Vi skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.

Behöver du hjälp med brandtätning?

 • Behöver du hjälp med brandtätning?
 • Är det snart dags för slutbesiktning på ditt projekt?
 • Behöver du rådgivning inom passivt brandskydd?

Då kan du anlita vårt systerföretag Brandtätarna – BCN Stockholm AB som din kompletta brandtätningsentreprenör för hela projektet, eller så använder du dem enbart för vissa typer av tätningar. Valet är ditt!

Ring oss på 08-712 48 00 om du behöver hjälp – vi kommer!

 

Om Brandtätarna – BCN Stockholm

Brandtätarna – BCN Stockholm AB är i grunden ett familjeföretag som startade redan hela vägen tillbaka till 1984, då vi tog fram ett av de första brandtätningssystemen på marknaden. Vi är idag ett ungt gäng pigga och duktiga montörer med höga ambitioner.  Vi är sedan flera år tillbaka certifierade i ISO 9001 & ISO 14001.

Vi är trevliga och professionella på arbetsplatsen. Vi är snabba och noggranna och behärskar många olika brandtätningssystem. Vi är ISO-certifierade och har utbildning i BBR kap 5. Självfallet så arbetar vi alltid med ID06 och så har vi kollektivavtal.

Men kanske viktigast av allt – efter utfört arbete så levererar vi tydliga och kompletta egenkontroller och utförandeintyg till kunderna.

Några referenser
 • Mälarenergi
 • Fortum Värme
 • Globen
 • Grand Hotel
 • Kulturhuset
 • TV4
 • H&M
 • Riksbanken
 • Polishuset
 • Vattenfall
 • Vägverket
 • Centralstationen
 • Jernhusen
 • Bonnier
 • Hötorgsskraporna
 • Kista Galleria
 • Solna Centrum
 • Västermalmsgallerian
 • Siemens
 • SVT
 • Yasuragi
 • Nacka Forum
 • Berns
 • PUB-husen

LÄS MER OM BRANDTÄTARNA HÄR

Tenmat Ventilerade Brandstopp – listat i Svanens Husproduktportal

Intresset för att bygga med miljö i fokus har aldrig varit större. Det är i Svanens Husproduktportal som alla som bygger Svanenmärkt sätter samman sin lista med de material som måste uppfylla Svanens krav för att kunna ingå i byggnaden. 

Här loggar byggföretagen in för att hitta material, byggprodukter och kemiska produkter som Svanen har godkänt för användning i Svanenmärkta byggprojekt.

Tenmat Ventilerade Brandstopp för takfot och fasad är listat i Svanens Husproduktportal och är alltså en valbar produkt som du kan använda i Svanenmärkta byggprojekt.

Klicka här för att logga in på Svanens Husproduktportal.

Tenmat Ventilerade Brandstopp

TENMAT Ventilerade Brandstopp – med NYTT svenskt certifikat!

Nu har Tenmat Ventilerade Brandstopp blivit godkänd för användning i luftspalter upp till 50 mm i både takfot och fasad. Brandstoppet uppnår 60 minuters brandmotstånd i isolering och integritet. Inga krav på inklädnad av råsponten. Se Byggproduktcertifikat 1317.

 

 

Tenmat Ventilerade brandstopp – godkänd för användning i både takfot & fasad.
 • Nu ännu enklare montage – Lätt att anpassa
 • Förlåtande mot ojämnheter i luftspalten
 • Upp till 50 mm luftspalt – 60 minuters brandmotstånd
 • Utförligt testad i olika konstruktionstyper
 • Begränsar brandspridning via luftspalten enligt BBR

Nya testdata visar att produkten kan installeras i en 50 mm bred luftspalt och uppnå 60 minuters integritet och isolervärde efter att den expanderat – enligt EN 1363-1: 2012 (ASFP TGD 19:2014, Open State Cavity Barriers).

Brandstoppet har nu äntligen ett svenskt godkännande för montering i luftspalter mellan brännbara ytor, d.v.s mellan reglar och råspont, OSB eller plyfa, från tjocklek 20-28 mm.

tenmat brandstopp

 

Det nya Byggproduktcertifikatet BPC 1317 öppnar upp möjligheterna för byggföretagen när det gäller brandskyddsåtgärder för att uppfylla funktionskraven i BBR när man samtidigt vill ha en öppen luftspalt. Vid en brand expanderar produkten och stänger luftspalten, därefter uppnår man ett skydd mot brand som varar 60 minuter i både Integritet & Isolering.

Tänk på att kringliggande material i takfoten, fasaden och luftspalten måste dimensioneras för den brandklass och de funktionskrav som skall uppfyllas i BBR 5:535. Man behöver t.ex. ta hänsyn till- och motverka de första minuternas initiala brandpåverkan med andra åtgärder. Detta gäller samtliga lösningar med brandsvällande funktion som finns tillgängliga idag.

 

I och med det nya certifikatet har vi även uppdaterat och förtydligat våra monteringsanvisningar

tenmat brandstopp

 

Tenmat Ventilerade Brandstopp 

 

Endast för illustrativt ändamål.

Vår uppförandekod

FG Sweden AB strävar efter att skapa mervärden för våra kunder, medarbetare och leverantörer, samtidigt som vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling.  

För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik, vi tar hänsyn till klimat och miljö och strävar alltid efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Vår uppförandekod beskriver våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners.

Vår uppförandekod:

 • Människor som tillverkar produkter och utför tjänster som FG Sweden AB köper, ska respekteras i sin yrkesutövning, inte diskrimineras på grund av nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.
 • Frihet att bilda föreningar och rätten att organisera sig efter eget val är en rättighet för de människor som tillverkar produkter eller tillhandahåller tjänster för FG Sweden AB.
 • Produkter och tjänster som FG Sweden AB köper ska tillverkas eller utföras av människor som frivilligt har valt att arbeta.
 • FG Sweden AB accepterar inte barnarbete.
 • FG Sweden AB:s leverantörer ska följa FN:s barnkonvention och den nationella lagstiftningen i det land produkten eller tjänsten tillverkas eller utförs.
 • Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar i det land produkten tillverkas eller tjänsten utförs.
 • FG Sweden AB arbetar för att hela leverantörskedjan, i överensstämmelse med respektive lands arbetsmiljölagstiftning, ska verka för en säker och sund arbetsmiljö.
 • FG Sweden AB arbetar aktivt för en minskad miljöbelastning.
 • FG Sweden arbetar för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla relationer med omvärlden och mot alla former av korruption.

Vår miljöpolicy

FG Sweden AB/Flameguard tillhandahåller  produkter för brandskydd av fastigheter och objekt. Vi följer de lagar som omfattar miljön samt att vi skall arbeta miljövänligt genom att anpassa verksamheten efter aktuella miljökrav samt att hålla oss väl underrättade om kommande regler och rekommendationer.

FG Sweden AB skall i all verksamhet sträva efter ett ökat miljömedvetande. Kraven gäller både inom produkter och arbetsmetoder samt även företagets kompetens i miljöfrågor. Miljöarbetet skall tillämpas internt på företaget men även riktas till kunder och leverantörer i andra led.FG Sweden AB skall i första hand välja leverantörer som strävar efter att följa en hög kvalitet inom miljöarbete.

Vi väljer transportmedel som har en låg påverkan av växthusgaser vid inköp av fordon eller val av transportör. Samåkning till arbetsplatser sker vid servicearbeten och kommunala transportmedel används vid projekt längre än sammanhängande 5 dagar.

En resurssnål produktion av varor och tjänster där val av arbetsmetoder och material ger en begränsad miljöpåverkan. Produkterna skall utformas för en lång teknisk och ekonomisk livslängd och så att de enkelt kan återanvändas eller återvinnas

Brandskydd i radhus, kedjehus och parhus

En av orsakerna till att radhusbränder ofta blir så omfattande är att branden sprider sig mycket snabbt mellan bostäderna i längan. Det är vanligt att de stora vindsutrymmena har brister i brandskyddet och det gör dem särskilt sårbara. Kravet på att det ska ta minst 60 minuter för en brand att sprida sig mellan två lägenheter fungerar inte alltid. Bristande brandskydd i radhus, kedjehus och parhus kan leda till brandspridning mellan lägenheter mycket snabbare än så.

Brandskydd i radhus kedjehus och parhus

 

 

Brister i det byggnadstekniska brandskyddet

Varje år rycker räddningstjänsten ut på ca 200 bränder i radhus, kedjehus och parhus runt om i landet. Många gånger blir bränderna förödande, då elden sprider sig vidare till grannhusen. En radhusbrand kan förstöra en hel länga om inte radhuset har tillräckligt brandskydd och leder till större skador för personer, egendom och miljö.

Olika byggnadstekniska brister gör det dock möjligt för en brand att sprida sig till övriga lägenheter upp till vinden via byggnadsdelar på husets utsida. Det handlar ofta om att man inte har brandavskiljningar mellan lägenheterna på vinden.

Om branden kommer upp till vinden i ett radhus blir det snabbt problematiskt. Ett vindsutrymme är stort volymmässigt, det är mycket av konstruktionen som är byggt i trä och där finns ingen betong som begränsar branden. Om vinden saknar brandsektionering är räddningstjänsten i princip chanslös att kunna släcka branden, utan de kan bara dämpa den och försöka förhindra att branden sprider sig till andra fastigheter.

Brandskydd i radhus kedjehus och parhus

 

Räddningstjänstens granskning av brandskyddet i radhus

Räddningstjänsten Syd, som omfattar Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Kävlinge, granskade under två års tid ca 2000 radhus inom kommunerna. Resultatet visade att bara vart tredje radhus hade tillräckligt bra brandskydd. Vart åttonde radhus kunde Räddningstjänsten inte kontrollera alls, eftersom de helt saknade vindslucka. I dessa  radhus gick det alltså inte ens att inspektera brandskyddet. Granskningen visade också att det oftast fanns problem i hus med platta tak.

Enligt gällande brandskyddsregler ska ett radhus stå emot en brand i 60 minuter innan elden sprider sig till lägenheten intill. Men i praktiken har branden spridit sig vidare till grannarna inom bara 5-15 minuter, vilket medför stora svårigheter för räddningstjänsten, som både ska hinna evakuera dem som bor i radhusen och samtidigt hinna släcka eldsvådan.

Det är inte bara Räddningstjänsten Syd som undersökt brandskyddet hos radhusen. Flera räddningstjänster i Sverige har gjort detsamma och fått ungefär samma resultat som Räddningstjänsten Syd. Uppsala Brandförsvar gjorde en inventering och den visade att 51 procent av radhusen hade brister i brandskyddet.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) fanns det ungefär 300 000 radhus i Sverige år 2017 (Källa: SCB:s statistik från Fastighetstaxeringsregistret).

 

Tenmat Ventilerade Brandstopp hindrar brandspridning till vinden

Brandstoppet medför ett enkelt, snabbt och kostnadseffektivt montage i luftspalten i takfoten. Produkten hindrar brandspridning till vindsutrymmet, utan att ventilationen påverkas. Brandstoppet kan eftermonteras så att takfotskonstruktionen uppfyller dagens krav på brandtäta takfötter. Brandtätningen häftas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp till motytan. Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas.

De ventilerade brandstoppen är testade för användning i luftspalter med ett fritt luftflöde på upp till 46mm och ger då 30/60 minuter integritet och isolering, se Byggproduktcertifikat 1317.

 

Läs mer om brandstoppet här

Tenmat branstopp installerat i takfotenTenmat brandstop - sväller vid brand

 

Tenmat Linjärtätningar för en brandavskiljande funktion mellan radhus och vindar

Tenmat Linjärtätningar

TENMAT Linjärtätningar är fullt brandsvällande brandtätningar. De tåliga tätningarna monteras under sammanpressning och tillåter upp till 50% fogrörelser. De passar både vertikala och horisontella fogar.

Linjärtätningarna används för brandavskiljande funktion mellan radhus, vindar, öppningar och under tegelpannor. Tätningarna erbjuder 120 – 240 minuters brandskydd för fogar i brandklassade väggar och golv.

Läs mer om linjärtätningar här

 

Blogginlägg ifrån DSPA.se

 

DSPA Aerosol

 

Portabelt & Fast Släcksystem

Brandtätarna´s blogg

 

Brandtätarna®

 

Entreprenader Brandskydd

Flameguard

Besöksadress: Vintervägen 2B, 135 40 Tyresö, Sverige

Kontakta oss